تنظیم هیجان

تنظیم هیجان یعنی چه؟

همه ما گاه لحظاتی را تجربه می کنیم که هیجانات ما کنترل اعمال و رفتار ما را در دست می گیرند. زمانی که این اتفاق می افتد اغلب از چیز هایی که گفته ایم یا انجام داده ایم پشیمان می شویم و دلمان می خواست بر هیجاناتمان مسلط تر بودیم. روش هایی مانند فنون هیجان مدار، مدیتیشن و تن آرامی و مانند این ها وجود دارند که به شما اجازه می دهند این تسلط را پیدا کنید. امروزه چنین فنونی به منظور آگاهی و تسلط بیشتر مراجع روی هیجاناتش در درمان های شناختی رفتاری، هیجان مدار،  روان پویشی کوتاه مدت و مانند آن ها به کار گرفته می شوند. مزایای دیگر توانایی تنظیم هیجان عبارتند از بهبود خلق و خو و مود فرد و افزایش توانایی همدلی و دلسوزی او نسبت به دیگر افراد