نمرات استاندارد: با تبدیل نمرات خام به نمرات استاندارد آنها را قابل مقایسه می کنیم.

  • نمره Z : وقتی نمره فرد را از میانگین داده ها کم کرده و بر انحراف استاندارد آن تقسیم کنیم.
  • وقتی Z از صفر بیشتر باشد، یعنی نمره خام مربوط به آن از میانگین بیشتر است و بالعکس.
  • واحد اندازه گیری در تمام نمرات استاندارد، انحراف استاندارد است.
  • چون نمرات استاندارد تابع مقیاس های فاصله ایند، بنابراین اعمال ریاضی در آنها مقدور است.
  • شکل توزیع با نمرات استاندارد مطابق شکل توزیعشان در داده های خام است.
  • نسبت اختلاف نمرات اصلی نسبت به هم با نسبت اختلافشان در نمرات Z برابر است.
  • نمره T : 10Z + 50
  • چون Z گاهی اوقات اعشاری می شود از T استفاده می شود.
  • میانگین در این نمره استاندارد برابر ۵۰ است و انحراف استاندارد برابر با ۱۰ است.
  • T همیشه از صفر بزرگتر است و می توان آن را در بازه ۲۰< T < 80 دانست.

شکل کلی نمرات استاندارد: SZ + µ

 

دانشجوی دکترای روان شناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی، رویکرد درمانی او درمان وجودی است و علایق ویژه او شامل گروه درمانی، آمار و روش های پژوهش و فلسفه روان شناسی است

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here