هوش هیجانی

هوش هیجانی چیست؟

هوش هیجانی توانایی شناسایی و مدیریت هیجانات خودتان و هیجانات دیگران است. به طور کلی سه مهارت کلی برای آن در نظر گرفته می شود: آگاهی هیجانی، توانایی مهار هیجانات و در آوردن آن ها در خدمت اعمالی مانند حل مشکلات و تفکر، و در نهایت توانایی مدیریت هیجانات که شامل تنظیم هیجانات خودتان و یا شاد کردن یا آرام کردن دیگران می شود